De Algemene Voorwaarden van Innospense vind u hieronder
Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Medido dienstverlening zijn beschikbaar op het Medido portaal voor medewerkers van klanten die toegang hebben hiertoe.

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 1

ALGEMENE VOORWAARDEN INNOSPENSE

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben termen hierna de volgende betekenis:

1.1 Account: het webgebaseerde account gehost door Innospense, waarbij het account is

gekoppeld aan Medido Connected en toegankelijk is via de Portal en aan de Klant beschikbaar

is gemaakt krachtens een Contract.

1.2 Openingstijden: werkdagen van 9:00-17:00 uur (behalve op zaterdag, zondag, algemeen

erkende feestdagen en dagen waarvan Innospense de sluiting van tevoren heeft aangekondigd).

1.3 Klant: de partij waarmee Innospense een Contract heeft gesloten;

1.4 Contract(en): alle contracten gesloten tussen Innospense en de Klant;

1.5 Innospense: Innospense B.V. of zijn rechtsopvolger (s), met statutaire zetel te Rijswijk,

Nederland en het adres van de hoofdvestiging te Laan van Oversteen 20, 2289 CX, Rijswijk,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27285295.

1.6 Onderhoud: de onderhoudsactiviteiten aan de Portal uitgevoerd door Innospense om de

Diensten te verbeteren.

1.7 Portal: de webgebaseerde portal gehost door of namens Innospense die de Accounts mogelijk

maakt en die toegankelijk is voor de Klant met de toegangsgegevens verstrekt door Innospense

en via welke bepaalde Diensten beschikbaar worden gemaakt.

1.8 Diensten: de diensten geleverd door Innospense krachtens een Contract.

1.9 Gebruiker: de natuurlijke persoon die Medido Connected gebruikt om medicatie aangereikt te

krijgen;

1.10 Gebruikersgegevens: alle (medische) persoonsgegevens en andere gegevens en/of informatie

– in de breedste zin van het woord – met betrekking tot een Gebruiker die door de Klant is

ingediend bij een Account.

Artikel 2 Reikwijdte

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Contracten en alle aanbiedingen,

(rechts) verhoudingen en (rechts) handelingen tussen Innospense en de Klant, ook indien

dergelijke aanbiedingen, (rechts) verhoudingen en (rechts) handelingen niet tot een Contract

leiden of niet worden uitgevoerd krachtens een Contract. Afwijkingen van of aanvullingen op

deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk door Innospense

overeengekomen.

2.2 Toepassing van de (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

2.3 Aanbiedingen, verklaringen, prijslijsten, brochures, catalogi, folders en informatie verstrekt door

Innospense aan de Klant worden zonder verplichting en vrijblijvend aangeboden, tenzij

bijgevoegd als bijlage aan een Contract.

2.4 Wanneer Innospense de Diensten op verzoek of met goedkeuring van de Klant start, wordt

geacht dat de Klant het Contract en de bijlagen aanvaard.

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 2

2.5 Aanvullende overeenkomsten of aanpassingen aan een Contract, met inbegrip van (mondelinge)

overeenkomsten, verbintenissen en/of toezeggingen aangegaan namens Innospense of door zijn

medewerkers, zijn slechts bindend voor Innospense indien schriftelijk vastgelegd en

goedgekeurd door Innospense.

2.6 Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden en/of een Contract nietig is of vernietigd

wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden en het Contract van kracht

en wordt de ongeldige bepaling in overleg tussen Innospense en de Klant vervangen door een

bepaling waarvan de uitwerking zo goed mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige

bepaling.

2.7 Indien Innospense niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Innospense in

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen

van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 Geen bepaling van deze Algemene voorwaarden zal ten nadele van Innospense worden

uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat Innospense verantwoordelijk was voor het opstellen

van die betreffende bepaling.

2.9 Bij tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze Algemene voorwaarden geldt dat de

overeenkomst prevaleert boven deze Algemene voorwaarden.

2.10 Indien eenmaal op basis van deze Algemene voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook

voor toekomstige transacties, waarbij de meest recente versie van de Algemene voorwaarden

alsdan geldend zal zijn.

2.11 Innospense is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen. Dergelijke wijzigingen worden 14 (veertien) dagen na kennisgeving van kracht.

Artikel 3 Kennisgevingen

3.1 Kennisgevingen tussen Innospense en Klant mogen elektronisch plaatsvinden, tenzij anders

vermeld in deze Algemene voorwaarden en/of in het Contract.

3.2 Onder elektronisch wordt verstaan: correspondentie per e-mail, fax of ander elektronisch

medium, met uitzondering van SMS-, Whatsapp- en soortgelijke berichten.

3.3 De versie van een dergelijke door Innospense ontvangen of bewaarde kennisgeving wordt

beschouwd als bewijs hiervan, behoudens tegenbewijs van de Klant.

3.4 Elektronische kennisgevingen worden als ontvangen beschouwd op de datum dat een dergelijke

kennisgeving is verzonden, tenzij de ontvanger bewijs van het tegendeel verstrekt.

Artikel 4 Aanbieding en Contract

4.1 Verklaringen van Innospense met betrekking tot de levering van Diensten worden beschouwd

als een uitnodiging voor de Klant om een aanbieding te doen. De aanvaarding door Innospense

van de aanbieding zoals gedaan door de Klant, wordt beschouwd als een Contract.

4.2 Innospense kan niet aan haar verklaring worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan

begrijpen dat de verklaring, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 3

4.3 Indien de aanbieding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de verklaring van

Innospense dan is Innospense daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanbieding tot stand, tenzij Innospense anders aangeeft.

4.4 Verklaringen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5 Diensten

5.1 De Diensten worden aan de Klant geleverd gedurende de looptijd van het/de Contract(en).

5.2 De Klant wordt informatie verstrekt om toegang te kunnen hebben tot de Portal en de Accounts.

Deze toegangsinformatie is strikt vertrouwelijk en wordt alleen door (werknemers van) de Klant

gebruikt. De Klant verstrekt deze informatie niet aan derden en maakt de informatie op geen

enkele wijze bekend.

5.3 De Diensten omvatten niet de faciliteiten die vereist zijn om toegang te hebben tot de Diensten,

met inbegrip van maar niet beperkt tot hardware, software, configuratie, randapparatuur of

telecommunicatieverbindingen.

5.4 Innospense is gerechtigd de Diensten te leveren in afzonderlijke delen en aparte facturen te

sturen voor eventuele deelleveringen.

5.5 De Uitvoeringstermijnen met betrekking tot de Diensten zijn te allen tijde indicatief en nooit een

deadline, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer Innospense de

uitvoeringstermijn (dreigt) te overschrijden, leidt dit niet standaard ertoe dat Innospense

schadevergoeding moet betalen of rechten worden toegekend aan de Klant, met inbegrip van

maar niet beperkt tot rechten als bedoeld in artikel 6:80 van het Burgerlijk Wetboek.

5.6 De Klant kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de

levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de Diensten weigeren.

Artikel 6 Verplichtingen van Klant

6.1 De Klant zal Innospense alle in redelijkheid gewenste informatie, faciliteiten en medewerking

geven. Indien de Klant nalaat om deze informatie volledig of tijdig te verstrekken, dan wordt de

afgesproken leveringstermijn voor de Diensten verlengd met de termijn waarin de Klant zich niet

aan deze voorwaarden hield, zonder dat deze niet-naleving leidt tot een wijziging van de

betalingsverplichtingen van de Klant. Gegevens en andere informatie verzocht door Innospense

worden verstrekt in de vorm en binnen de looptijd zoals bepaald door Innospense.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Medido Connected en het Account door

Gebruikers.

6.3 De Klant is verplicht op een gezonde en zorgvuldige manier van de Diensten gebruik te maken

en alle regelgeving en voorschriften in acht te nemen die zijn verstrekt met betrekking tot het

gebruik. Innospense is -behoudens afwijkende dwingend rechterlijke bepalingen- bevoegd om

de uitvoering van zijn verplichtingen onder het Contract met onmiddellijke ingang op te schorten,

zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid jegens de Klant, indien:

• De Klant niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet;

• Inospense kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te

vrezen dat de Klant haar verplichting niet zal nakomen.

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 4

6.4 De Klant verkrijgt schriftelijke goedkeuring van de Gebruiker om de persoonsgegevens van de

Gebruiker aan Innospense te verstrekken en om die persoonsgegevens door Innospense te

verwerken voor configuratiedoeleinden van de Account en het leveren van de dienst volgens de

gangbare wetgeving en normen en de overeengekomen verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Innospense is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

7.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van Innospense, daaronder begrepen haar medewerkers.

7.3 Innospense is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke het aantoonbare gevolg is van

een aan Innospense toerekenbare tekortkoming.

7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Innospense aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Innospense toegerekend

kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor

zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade

als bedoeld in deze voorwaarden.

7.5 Innospense is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder - in ieder geval maar niet

uitputtend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

7.6 Indien Innospense aansprakelijk kan worden gehouden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot

het bedrag of de bedragen waarop de door Innospense afgesloten verzekering in het concrete

geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Innospense in verband met die

verzekering draagt. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt of de verzekeraar

niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Innospense beperkt tot maximaal eenmaal

het factuurbedrag, - althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft waarbij voor een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden geldt dat

de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het factuurbedrag over de laatste zes maanden - met een

maximum van € 50.000, --.

7.7 Met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden over klachten is bepaald, kan Innospense

slechts gedurende één jaar na het verrichten van de Diensten in rechte worden aangesproken.

7.8 De Klant vrijwaart Innospense tegen en stelt Innospense schadeloos voor aanspraken van

derden, ongeacht op welke gronden deze aanspraken zijn gedaan, in verband met of

voortvloeiend uit activiteiten uitgevoerd door de Klant die betrekking hebben op het gebruik van

de Diensten. Dergelijke aanspraken van derden omvatten aanspraken van de Klant om illegale

activiteiten of de schending van rechten van derden te voorkomen of stop te zetten of om

toegang tot informatie te schrappen of te weigeren. Innospense is gerechtigd de kosten die

redelijkerwijs door Innospense hierdoor zijn opgelopen bij de Klant in rekening te brengen. De

Klant zal op eigen kosten voor verdediging zorgen wanneer in gerechtelijke procedures een

vordering tegen Innospense wordt ingesteld, indien hiertoe wordt verzocht door Innospense, en

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 5

de Klant vrijwaart Innospense tegen en stelt Innospense schadeloos voor alle kosten en schade

waartoe Innospense mogelijk veroordeeld wordt om in dergelijke procedures te betalen.

7.9 De rechten van de Klant op de Diensten zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

Artikel 8 Verplichtingen van Innospense

8.1 Innospense zal handelen als een goede dienstverlener en alle redelijke pogingen doen om de

Diensten te leveren volgens de overeengekomen voorwaarden.

8.2 Innospense is gerechtigd om alle gegevensbestanden van de Klant of Gebruiker verkregen door

Innospense tijdens de levering van de Diensten openbaar of kenbaar te maken of op een andere

manier beschikbaar te stellen aan een derde, indien en voor zover dit vereist is bij wet of door

een rechterlijke uitspraak of indien de Klant handelt of vermoedelijk zal handelen in strijd met

een Contract of deze Algemene voorwaarden.

8.3 Innospense zal Onderhoud verrichten aan de Portal. Indien mogelijk brengt Innospense de Klant

vooraf op de hoogte van voorgenomen Onderhoud. Innospense verricht Onderhoud zoveel als

redelijkerwijs mogelijk is tussen 24:00 en 06:00 uur. Innospense is te allen tijde gerechtigd de

toegankelijkheid van de Portal tijdelijk op te schorten en buiten gebruik te stellen indien

Innospense acht dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om Onderhoud uit te voeren of in verband

met een Technische onderbreking. Indien te voorzien Onderhoud ertoe leidt dat de Portal tijdelijk

voor de Klant ontoegankelijk wordt, dan streeft Innospense ernaar de Klant ten minste [48] uur

voordat het Onderhoud van start gaat, op de hoogte te stellen van de reikwijdte en aard, de

verwachte begintijd, duur en overlast die de Partner ervan kan hebben. Innospense streeft er te

allen tijde naar de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen. Innospense

is gerechtigd alle maatregelen te nemen om onderbrekingen aan de toegankelijkheid van de

Portal te voorkomen of beëindigen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien

zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,

en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

9.2 Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig staking en/of langdurige

ziekte van de werknemers van een der partijen, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van

(toe)leveranciers, vervoerders of andere derden, die bij de overeenkomst zijn betrokken,

stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, terrorisme, oorlog of mobilisatie, technische storingen,

belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf,

alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de

overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd.

9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan ?? maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 6

9.4 Voor zover Innospense ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Innospense

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.

10 Klachten

10.1 Klachten met betrekking tot de Diensten worden schriftelijk binnen [vijf] ([5]) werkdagen nadat

de Diensten zijn geleverd door de Klant ingediend.. Mondelinge klachten worden binnen 24 uur

schriftelijk door Innospense bevestigd.

10.2 Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer de aard en de grond van de klachten,

voor zover mogelijk, nauwkeurig zijn aangegeven.

10.3 Klachten met betrekking tot een factuur worden schriftelijk binnen [vijf] ([5]) werkdagen na de

factuurdatum bij Innospense ingediend..

10.4 Indien binnen de toepasselijke termijn en op de voorgeschreven manier geen klachten zijn

ingediend, worden de Diensten beschouwd als in overeenstemming met het Contract en als

onvoorwaardelijk aanvaard en goedgekeurd.

10.5 De indiening van een klacht ontslaat de Klant in geen geval van zijn (betalings) verplichtingen

aan Innospense.

11 Tarieven en prijzen, facturatie en betaling

11.1 Prijzen voor Diensten en tarieven van Innospense worden vermeld in euro's exclusief BTW en

inclusief andere belastingen, heffingen en accijnzen, tenzij anders vermeld.

11.2 Innospense is gerechtigd zijn tarieven en prijzen jaarlijks te verhogen in overeenstemming met

de jaarlijkse stijging van de prijsindex van het CBS voor zakelijke diensten.

11.3 Betaling dient plaats te vinden binnen ?? dagen na factuurdatum.

11.4 In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van

Afnemer zijn de vorderingen van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook bij Afnemer onmiddellijk

opeisbaar.

11.5 Alle betalingen te voldoen door de Klant worden verricht zonder verrekening, terugvordering of

recht op teruggave van alle huidige of toekomstige belastingen, heffingen, accijnzen,

verrekeningen, inhoudingen, beperkingen of voorwaarden van welke aard dan ook.In geval

Innospense de verschuldigde bedragen niet heeft ontvangen binnen de betaaltermijn, dan is de

Klant in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment mag Innospense de

Klant wettelijke rente in rekening brengen.

11.6 Innospense heeft te allen tijde het recht om van de Klant zekerheid, in welke vorm dan ook, te

verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

11.7 In geval de schuld moet worden geïnd door een incassobureau of andere procedures nodig zijn

om de betaling van de verschuldigde som te ontvangen, zijn alle hieraan verbonden kosten voor

rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het

openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,--. Indien Innospense in een

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 7

gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke

incassokosten ook alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt

(advocaatkosten en interne kosten daaronder begrepen) voor rekening van de Klant.

11.8 Innospense kan de levering van de Diensten tijdelijk opschorten of het Contract ontbinden

wanneer zij de Klant een sommatiebrief heeft gestuurd en de Klant zijn betalingsverplichting of

andere instructie binnen de termijn vermeld in die sommatiebrief niet is nagekomen.

12 Termijn, uitvoering en beëindiging

12.1 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins vermeld, worden Contracten aangegaan voor de

in het Contract vermelde duur en automatisch met dezelfde termijn als het eerste Contract

verlengd wanneer de termijn waarvoor het Contract was aangegaan is afgelopen, tenzij de Klant

het Contract ten minste 30 (dertig) werkdagen vóór de afloop ervan beëindigt.

12.2 Innospense is gerechtigd om voor de Diensten zoals overeengekomen met de Klant een beroep

te doen op derden. De kosten van dergelijke derden zijn uitsluitend voor rekening van de Klant

indien de kosten vooraf door de Klant zijn aanvaard.

12.3 Een Contract kan door Innospense (geheel of gedeeltelijk) worden ontbonden

a. indien de tekortkoming in de nakoming door de Klant van een op hem rustende verplichting

een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de Klant niet

binnen de betaaltermijn de factuur betaalt;

b. in geval de Klant failliet wordt verklaard, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend

of door de Klant een besluit tot liquidatie wordt genomen;

c. in geval Afnemer niet voldoet aan een verzoek van Gebruiker om zekerheid te verschaffen

overeenkomstig artikel 11.6;

d. indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de

overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de

verstrekte informatie van de Klant.

12.4 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De

Klant is aansprakelijk voor de door Innospense geleden schade, onder meer bestaande uit rente

en winstderving, welke tenminste gelijk is aan de resterende betalingsverplichtingen van de Klant

uit hoofde van het Contract tot de contractueel overeengekomen einddatum, onverminderd het

recht van Innospense om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

12.5 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de leden hiervoor, ontslaat de Klant niet van

zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Innospense reeds geleverde diensten.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt

als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie.

13.2 Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Medido is een geregistreerd merk van Innospense

Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, Nederland

Web: www.medido.comm

IBAN: NL30ABNA0535474261 VAT: 815586644B01 KVK: 27285295

Pagina 8

Artikel 14: Intellectueel eigendom

14.1 Innospense is rechthebbende op alle (intellectuele) eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het

gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, met betrekking tot de

producten die Innospense ontwikkelt, dan wel gebruikt, in het kader van zijn aanbieding en/of in

het kader van de uitvoering van de overeenkomst berusten, althans komen te berusten, bij

Innospense.

14.3 Het is de Klant verboden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen (bijvoorbeeld indien

dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst), om producten, waarop intellectuele

eigendomsrechten rusten, waaronder aanbiedingen, computerprogramma’s alsmede studies,

werkwijzen, adviezen, contracten en overige geestesproducten - al dan niet met inschakeling

van derden te verveelvoudigen, te gebruiken of aan derden ter hand te stellen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

12.3 Deze Algemene voorwaarden en enig Contract worden beheerst door en uitgelegd in

overeenstemming met Nederlands recht.

12.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene voorwaarden of enig

Contract, of verdere contracten als gevolg hiervan, worden uitsluitend beslecht door de

bevoegde rechter van Den Haag, Nederland.

 

 

Nederlands

Nieuws

Zoals jullie van Medido gewend zijn, staan we ook tijdens de feestdagen voor...

De medicijndispenser is uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel voor zowel cliënten als zorgverleners in Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. De automatische...

Sinds 2009 kan Medido ingezet worden door de thuiszorg. Sindsdien heeft de automatische medicijndispenser talloze cliënten geholpen bij hun medicijngebruik. Ook is...

Therapietrouw heeft altijd mijn interesse …..
Want het blijkt maar al te vaak dat behandelingen mislukken omdat de patiënt onderweg afhaakt. In die...